Chính sách bảo mật

Bởi quangcaogiaodich

I. Chúng tôi là ai?


1.1 Chào mừng bạn đến cửa hàng Quảng cáo giao dịch . Chúng tôi nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm liên quan đến bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Luật Bảo mật”) về bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và lợi ích của tất cả người dùng trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (“ Nền tảng ”) (Chúng tôi gọi chung là Nền tảng và các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng của chúng tôi). Tôi là “dịch vụ”). Người dùng là người đăng ký tài khoản với chúng tôi để sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả người mua và người bán (gọi chung là “Người dùng”, “Bạn” hoặc “Của bạn”). Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn giao phó cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp lý. Chính sách bảo mật này (“Chính sách bảo mật” hoặc “Chính sách”) được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập. Cung cấp và / hoặc lưu giữ thông tin của bạn cho chúng tôi, bây giờ và trong tương lai, và để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.”

1.2 Dữ liệu Cá nhân” hoặc “Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là dữ liệu có thể xác định một cá nhân, cho dù đúng hay không, hoặc từ dữ liệu và thông tin đó mà một tổ chức sở hữu hoặc có khả năng truy cập. Các ví dụ phổ biến về dữ liệu cá nhân có thể bao gồm tên, số ID quốc gia và thông tin liên hệ.

1.3 Bằng cách sử dụng Dịch vụ, đăng ký tài khoản của chúng tôi hoặc truy cập Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận Chính sách này, các phương pháp, yêu cầu và / hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này và theo đây đồng ý với việc thu thập, sử dụng, Tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả ở đây. Nếu bạn không đồng ý với sự đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc truy cập nhà máy hoặc trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn, bao gồm bằng cách đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng, bao gồm cả các giao dịch của bạn, bạn xác nhận và đồng ý với những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với bất kỳ thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý hiện hành nào khác liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Trừ khi chúng tôi nêu rõ cách khác, bạn không có ý định ghi đè các thông báo như vậy hoặc các điều khoản có quy định khác.

1.5. Chính sách này áp dụng cho người bán và người mua dịch vụ, trừ khi có quy định rõ ràng khác.

II. Khi nào Quảng cáo giao dịch thu thập dữ liệu cá nhân?


2.1. Chúng tôi sẽ / có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

● khi bạn đăng ký và / hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc nền tảng của chúng tôi hoặc khi bạn mở tài khoản với chúng tôi;

● khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào trực tuyến hoặc theo cách khác, bao gồm bất kỳ ứng dụng hoặc biểu mẫu nào khác liên quan đến sản phẩm và dịch vụ;

● khi bạn tham gia bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến các tương tác của bạn với chúng tôi hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

● khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như qua điện thoại (có thể được ghi lại ), thư từ, fax, gặp mặt trực tiếp, email và các nền tảng mạng xã hội;

● Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua các nền tảng hoặc trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm thông qua cookie, mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với nền tảng hoặc trang web của chúng tôi:

liên kết với các tài khoản mạng xã hội hoặc các tài khoản bên ngoài khác của bạn, hoặc khi sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, theo chính sách của nhà cung cấp.

● khi bạn giao dịch thông qua các dịch vụ của chúng tôi;

● khi bạn cung cấp cho chúng tôi phản hồi hoặc khiếu nại;

● khi bạn đăng ký khi tham gia một cuộc thi; hoặc

● khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

Các trường hợp trên không phải là danh sách đầy đủ các trường hợp và chỉ phác thảo một số trường hợp phổ biến hơn mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập

III Quảng cáo giao dịch sẽ thu thập dữ liệu nào?


3.1. có thể thu thập bao gồm:

● Tên đầy đủ:

● Email:

● Năm sinh:

● Địa chỉ giao hàng:

● Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán:

● Số điện thoại:

● Thông tin về mạng của bạn và những người và tài khoản bạn tương tác với:

● Âm thanh hoặc video:

● Nhận dạng hoặc thông tin khác do chính phủ công bố để chúng tôi xem xét pháp lý, nhận dạng khách hàng, xác minh thông tin hoặc mục đích ngăn chặn gian lận

● hoặc thông tin liên lạc, chẳng hạn như sở thích của bạn để nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba, sở thích giao tiếp của bạn và lịch sử liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, tôi và các bên thứ ba khác Bên thứ ba;

● Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và bản trình bày của bạn tương tác với Nền tảng và chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ liên quan;

● Dữ liệu vị trí

● Khi người dùng đăng nhập để sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi và người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác tại thời điểm nền tảng và thông tin về cách người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc nền tảng;

● Dữ liệu tổng hợp .

3.2 Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm nào và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu lầm. Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin bạn cung cấp.

3.3. Nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình (“Tài khoản mạng xã hội”) để đăng nhập với tư cách là người dùng Nền tảng của chúng tôi, hãy liên kết tài khoản của bạn với tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội quangcaogiaodich.vn nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn Thông tin bạn đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội của mình theo chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này và chúng tôi sẽ luôn quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo chính sách này.

3.4 Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin / dữ liệu cá nhân nêu trên, bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về nội dung, vui lòng xem “Làm cách nào để bạn rút lại quyền xóa tên của bạn, yêu cầu quyền truy cập hoặc sửa thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi?” Ở đây. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc từ chối hoặc rút lại sự đồng ý của chúng tôi để thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và Nền tảng. Ví dụ: dịch vụ vị trí sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép các ứng dụng truy cập vào vị trí của mình.

IV THU THẬP DỮ LIỆU KHÁC


4.1 Như với hầu hết các trang web và ứng dụng di động khác, thông tin do thiết bị gửi có thể bao gồm dữ liệu của bạn, được máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng. sử dụng nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thường bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành máy tính / thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm thiết bị di động, số nhận dạng thiết bị như Số nhận dạng thiết bị thống nhất (UDID) hoặc Số nhận dạng thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của trang web (nếu có), các trang bạn đã truy cập trên trang web hoặc ứng dụng, việc sử dụng thiết bị di động của chúng tôi và thời gian truy cập, và đôi khi “cookie” (có thể bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, thông tin này sẽ được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được bao gồm trong số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi.

4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi, v.v. để thu thập thông tin chính xác về địa chỉ thiết bị di động của bạn. Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc truyền tải nội dung. Liên hệ với bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn giao tiếp với những người dùng khác như một phần của các dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với hầu hết các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình để chúng tôi thu thập thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua cài đặt thiết bị của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách tắt dịch vụ định vị trên thiết bị di động của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3 Hầu hết thông tin tương tự (bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP) được gửi cho chúng tôi khi bạn xem một trang trên trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi, khi bạn xem nội dung và quảng cáo trên nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ và khi bạn truy cập phần mềm khác, hoạt động hệ thống, v.v.); tuy nhiên, thay vì số lần xem trang, thiết bị của bạn gửi cho chúng tôi thông tin về nội dung, quảng cáo đã xem và / hoặc phần mềm được cài đặt trên Dịch vụ và Nền tảng và khi nó được cài đặt.

V. COOKIES


5.1 Đôi khi, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng “cookie” hoặc các tính năng khác cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện nền tảng và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới và / hoặc cho phép chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp nội dung phù hợp hơn với bạn. “Cookie” là số nhận dạng được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và được sử dụng để lưu trữ dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị của bạn, cách thức và thời điểm Dịch vụ hoặc Nền tảng được sử dụng và truy cập, số lượng khách truy cập và để theo dõi hoạt động trong Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng được liên kết với thông tin về những gì bạn chọn mua và các trang web bạn truy cập. Thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn, cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của bạn, cho phép các đối tác phân phối quảng cáo phân phát quảng cáo trên các trang qua Internet và thực hiện phân tích dữ liệu và / hoặc sử dụng các dịch vụ giám sát

5.2 Bạn có thể phản đối việc sử dụng lựa chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn để sử dụng cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Nền tảng hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

VI. Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi?


6.1 Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

● xem xét và / hoặc xử lý các ứng dụng / giao dịch của bạn với họ hoặc các giao dịch hoặc liên lạc của bạn với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ;

● Quản trị, vận hành, cung cấp và / hoặc quản lý việc sử dụng và / hoặc quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và Nền tảng của chúng tôi (bao gồm cả tùy chọn của bạn) cũng như mối quan hệ của bạn với tài khoản người dùng và tài nguyên của chúng tôi;

● phản hồi , xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch và / hoặc đáp ứng yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm nhất định và các dịch vụ và để thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các thay đổi bất thường về tài khoản hoạt động;

● Thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành nào;

● Bảo vệ an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

● Để nhận dạng, xác minh, pháp lý xem xét hoặc mục đích nhận dạng khách hàng;

● Để đánh giá và xác định hồ sơ tín dụng và rủi ro cũng như tính đủ điều kiện cho các sản phẩm tín dụng;

● Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và / hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ khác theo yêu cầu theo thời gian để đảm bảo rằng chúng tôi qua điện thoại, tin nhắn văn bản và / hoặc fax, email và / hoặc Để liên hệ hoặc liên lạc với bạn qua thư hoặc bằng cách khác để quản lý và / hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với họ hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như để thông báo thông tin quản trị cho bạn về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng những thông tin liên lạc đó từ chúng tôi có thể đến với bạn qua thư, tài liệu hoặc thông báo, có thể bao gồm việc tiết lộ một số dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp các tài liệu đó và trên các gói / phong bì;

Cho phép người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc để xem một số hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm cả việc thông báo cho bạn về các tính năng xã hội trên Nền tảng khi người dùng khác gửi cho bạn tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét trên Nền tảng hoặc liên kết đến việc bạn sử dụng;

● để thực hiện các Hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và dịch vụ và / hoặc mô tả đặc điểm), phân tích cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đề xuất các sản phẩm và / hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm, cải thiện dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và / hoặc cải thiện Trải nghiệm khách hàng của bạn

● khảo sát khác để xác minh quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu và hiểu trải nghiệm của họ với các dịch vụ của Quảng cáo giao dịch

● Đối với mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, bằng nhiều phương tiện và Truyền thông để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và khuyến mại và các tài liệu liên quan đến các sản phẩm và / hoặc dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn, các tài liệu của các bên thứ ba mà Quảng cáo giao dịch có thể hợp tác hoặc liên kết với) Quảng cáo giao dịch (và / hoặc các Chi nhánh của nó hoặc các công ty liên quan) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá các sản phẩm đó hoặc dịch vụ, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó đang tồn tại ở hiện tại hay được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận truyền thông tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi bản tin và / hoặc tài liệu liên lạc từ chúng tôi hoặc các công ty liên quan của chúng tôi;

đáp ứng quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu tuân thủ hoặc theo luật hiện hành, cũng như yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ khu vực tài phán nào , hoặc khi chúng tôi thành thực tin rằng việc tiết lộ là cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, để đáp ứng bất kỳ yêu cầu tiết lộ nào ràng buộc về mặt pháp lý đối với Quảng cáo giao dịch hoặc các đối tác của Quảng cáo giao dịch. Một công ty liên quan hoặc chi nhánh của Quảng cáo giao dịch (bao gồm, nếu có, hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của bạn);

● Tổng hợp số liệu thống kê và nghiên cứu để đáp ứng các yêu cầu về báo cáo và / hoặc quy định hoặc lưu giữ hồ sơ nội bộ;

● Theo yêu cầu của pháp luật hoặc các nghĩa vụ khác được áp đặt bởi các cơ quan chính phủ hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi (có thể được luật pháp yêu cầu hoặc chúng tôi có thể đã áp dụng) để thực hiện khám phá và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc kiểm tra lý lịch)

Ngăn chặn Kiểm tra Dịch vụ của chúng tôi hoặc hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc nghi ngờ nào, gian lận, bất kỳ hành động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái nào liên quan đến Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hay không hoặc bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi

hoặc các yêu cầu khác về nội dung vi phạm quy định của bên thứ ba;

Quảng cáo giao dịch Lưu trữ, lưu trữ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn (cho dù để khắc phục thảm họa hay cách khác);

xử lý và / hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản Doanh nghiệp tiềm năng hoặc các giao dịch tài sản doanh nghiệp khi các giao dịch đó liên quan đến Quảng cáo giao dịch với tư cách là một bên hoặc chỉ một công ty hoặc công ty liên kết của Quảng cáo giao dịch với tư cách là một bên của Quảng cáo giao dịch hoặc liên quan đến Quảng cáo giao dịch và / hoặc bất kỳ một hoặc nhiều công ty hoặc chi nhánh của Quảng cáo giao dịch với tư cách là các bên và có thể có các bên thứ ba khác tham gia vào các giao dịch. “Giao dịch Tài sản Thương mại” có nghĩa là bất kỳ giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hoặc tài trợ nào khác của một thực thể hoặc một phần của một thực thể, hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của một tổ chức; và

hoặc cho bất kỳ mục đích nào được thông báo cho bạn với sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Mục đích”)

6.2 Bạn thừa nhận, ủy quyền và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ Thông tin và Nội dung Tài khoản của bạn nếu luật pháp yêu cầu, hoặc theo lệnh của tòa án hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào. Quyền hạn của Quảng cáo giao dịch hoặc các Chi nhánh của nó hoặc Lý do chính đáng Quảng cáo giao dịch cho rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ là cần thiết và hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với Quảng cáo giao dịch hoặc các chi nhánh liên quan của nó (c ) thực thi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách quyền riêng tư này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào chống lại Quảng cáo giao dịch hoặc các chi nhánh của Quảng cáo giao dịch được coi là phù phiếm hoặc thực tế, hoặc các khiếu nại khác rằng bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) phản hồi cho khách hàng của bạn yêu cầu dịch vụ; (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của Quảng cáo giao dịch hoặc các chi nhánh, người dùng và / hoặc công chúng.

6.3 Vì các mục đích mà chúng tôi sẽ / có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tùy thuộc vào từng trường hợp, các mục đích nêu trên có thể không phát sinh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các mục đích khác như vậy khi có sự đồng ý của bạn, trừ khi Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân quy định hoặc được pháp luật cho phép xử lý dữ liệu hiện hành mà không có sự đồng ý của bạn.

VII. Cách Quảng cáo giao dịch bảo vệ và lưu trữ thông tin khách hàng


7.1 Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau và luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ sau một mạng an toàn và chỉ những nhân viên nhất định có quyền truy cập đặc biệt vào hệ thống của chúng tôi mới có thể truy cập được. Tất nhiên, không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối.

7.2 Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân theo các quy định của Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân và / hoặc các luật hiện hành khác. Nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng khỏi dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phù hợp với mục đích mà nó được thu thập cho bất kỳ mục đích nào. không còn cần thiết cho các mục đích kinh doanh hoặc hợp pháp, và không còn bất kỳ lợi ích hợp pháp nào khác trong việc lưu giữ dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngừng sử dụng nền tảng của chúng tôi hoặc quyền sử dụng nền tảng và / hoặc dịch vụ của bạn bị chấm dứt hoặc bị hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và / hoặc tiết lộ dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này và nghĩa vụ của chúng tôi theo luật Các ràng buộc liên quan đến việc bảo vệ tính bí mật của thông tin cá nhân. Theo luật, chúng tôi có thể phá hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

VIII. Quảng cáo giao dịch có tiết lộ thông tin thu thập được từ các phụ kiện không?


8.1 Trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ / có thể cần sử dụng, xử lý, tiết lộ và / hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại diện và / hoặc các chi nhánh của chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và / hoặc nơi thứ ba bên cho một hoặc nhiều mặt hàng nêu trên có thể ở trong hoặc ngoài Việt Nam, việc tiết lộ sẽ được thực hiện theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và / hoặc các công ty liên kết hoặc có liên quan và / hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoặc nhiều bên trên hoặc thay mặt cho chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý hoặc rủi ro. Tương tự như vậy, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu giữ chừng nào nó vẫn cần thiết cho các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba đó bao gồm:

● công ty con, công ty liên kết và chi nhánh của chúng tôi;

● người bán hoặc người mua mà bạn đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác tác động trên nền tảng hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ cho các mục tiêu ở trên;

● những người sử dụng khác của nền tảng của chúng tôi Tôi cho một hoặc nhiều người nêu mục tiêu trên

● nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ dịch vụ quản lý hoặc các dịch vụ khác cho tôi không hạn chế như công ty chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu

● cơ quan bao phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với Quảng cáo giao dịch hoặc nếu được phép theo Mục 6.2;

● người mua hoặc người thừa nhiệm vụ khác trong hợp đồng nhập khẩu, thoái vốn, tái cơ cấu , tổ chức tái tạo, can thiệp hoặc bán Quảng cáo giao dịch, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó Quảng cáo giao dịch cá nhân dữ liệu lưu giữ về người dùng chúng tôi đang ở trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một tài sản kinh doanh giao dịch mà Quảng cáo giao dịch hoặc bất kỳ công ty liên kết hoặc công ty liên quan nào của nó đều có tham gia giao dịch; và

● Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và bên thứ ba đó ngược lại chúng sẽ thu thập và xử lý cá nhân dữ liệu của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích

8.2 Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bao gồm thống kê hệ thống thông tin và nhân khẩu học về Người dùng cũng như thông tin về việc sử dụng Các Bộ phận Dịch vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin Thêm k t và thông tin nhân khẩu học về người sử dụng của chúng tôi, tôi làm việc của họ sử dụng các dịch vụ đặc biệt với các báo cáo tổng thể cung cấp dịch vụ quảng cáo, tham gia quảng cáo và / hoặc lập trình

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật khác hiện hành cho phép một tổ chức Hạn chế như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ của cá nhân dữ liệu mà không cần đến sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng cá nhân dữ liệu của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm việc tuân theo các quy định của pháp luật của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi, tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương pháp nào bị tổn hại đến quyền của bạn đối với dữ liệu bảo vệ hoặc khi cần liên kết với một.

8.4 Các thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép cá nhân dữ liệu được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, sử dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải là lỗi của chúng tôi. Luật về bảo vệ cá nhân thông tin bí mật; tuy nhiên, không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối bảo mật chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hacker hoạt động Vì xấu đồ hoặc hành vi tấn công cung cấp tính năng bưởi kẻ xấu mà không phải lỗi của chúng tôi.

8.5 Quảng cáo giao dịch cho phép bạn chia sẻ video từ YouTube trong Quảng cáo giao dịch Livestream tính năng (“Nội Dung YouTube”). Về mặt kỹ thuật, Quảng cáo giao dịch sử dụng API Tính Năng YouTube của chính YouTube. Thông qua việc chia sẻ Nội Dung YouTube, bạn theo dõi đồng ý sự chỉ của Chính Sách Bảo Mập YouTube.

8.6 Nhà nước quy định trong điều khoản dịch vụ của Quảng cáo giao dịch, user (bao gồm bất cứ người nào lao động, đại đại hoặc bên nào khác hành động cho đội ngũ sử dụng Hoặc thay mặt Người dùng) sở hữu cá nhân dữ liệu của người dùng khác sơ đồ độc lập The Quy định của Pháp luật về cá nhân dữ liệu bảo vệ đến các dữ liệu này, bao gồm bất kỳ người dùng Quảng cáo giao dịch thập lục phân mà cá nhân dữ liệu của bên nhận được ThậP (“bên trong lộ”) xóa dữ liệu của anh hoặc cô ấy đã được nhận dữ liệu từ Quảng cáo giao dịch hoặc bên tiết lộ dữ liệu được rà soát những nội dung đã bị thu liên quan đến họ bởi bên nhận dữ liệu, trong mỗi trường hợp và nêu trên, tuân thủ và khi được yêu cầu bởi các quy định của pháp luật có liên quan.

8.7 Bất kể quy định nào được quy định tại đây, Người bán (bao gồm bất cứ người lao động, đại lý, người đại diện hoặc bất kỳ bên nào khác hoạt động cho Người dùng đó hoặc thay mặt người dùng đó) p hải quan tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và, liên quan đến bất cứ cá nhân dữ liệu nào của Người mua được nhận từ Quảng cáo giao dịch, (tôi) không được phép sử dụng cá nhân dữ liệu của Người mua này trừ khi có lý do cần thiết để phản hồi các yêu cầu của Người mua và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Người mua .

IX. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM


9.1 Các phòng dịch vụ này không dành cho các em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ cá nhân dữ liệu hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai dưới 13 tuổi, bất kỳ phần nào của nền tảng của chúng tôi hoặc các Phòng Dịch vụ khác cũng không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. Bố / mẹ hoặc người giám hộ của trẻ dưới 13 tuổi vui lòng giám sát và bảo mật thông tin tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi mà mình giám hộ không đăng tải thông tin cá nhân cho Quảng cáo giao dịch. Trong trường hợp đồng thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi do quý phụ huynh giám hộ được cung cấp cho Quảng cáo giao dịch, Bố / mẹ hoặc người giám hộ theo đồng ý với việc xử lý thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Sách chính thay mặt cho người được giám hộ. Chúng tôi sẽ khóa bất kỳ kho tài liệu nào chỉ có thể sử dụng bởi đối với trẻ em như và sẽ gỡ bỏ và xóa bất kỳ cơ sở cá nhân chúng tôi là phù hợp với thời kỳ trẻ dưới 13 tuổi 13 tuổi 13 tuổi 10.

X. THÔNG TIN THU THẬP CÁC BỐ CỤC BÊN CỨNG


10.1 Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một web phân tích dịch vụ được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng cookie, là text files on your device, to help the background platform is the user used to use the platform of them. ) sẽ được gửi đến và lưu bởi Google trên máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi, chỉnh sửa báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google nắm giữ 10

. và thứ ba, có thể từng thời điểm cung cấp các bản tải về phần mềm ứng dụng để bạn sử dụng bởi Nền tảng hoặc thông qua Các Vụ Dịch vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, của bạn định dạng thông tin, chẳng hạn như tên, ID người dùng, IP địa chỉ của thiết bị của bạn hoặc khác biệt thông tin như game bạn đang chơi trong bất kỳ phiên bản truy cập nào. nào, và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của Quảng cáo giao dịch. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác Bố bởi các bên trên trang web của học nơi khác.

XI. Loại trách nhiệm về bảo mật và các


KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ/HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

11.2 Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Nền tảng. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cu ng cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

11.3 Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trác h nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

XII. Quảng cáo giao dịch SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?


12.1 Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. Trong phần lớn các trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi chúng tôi tại Việt Nam, nơi đặt các máy chủ của chúng tôi. Quảng cáo giao dịch sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

XIII. BẠN CÓ THỂ RÚT TÊN, XÓA TÊN, YÊU CẦU TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?


13.1 Rút Lại Sự Đồng Ý

13.1.1 Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email hotro@Hasaki.com, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

13.1.2 Khi bạn chia sẻ nội dung trên YouTube, bên cạnh việc rút lại sự cho phép của bạn bằng việc gửi email cho chúng tôi phù hợp với quy định tại Điều 13.1.1, bạn cũng có thể rút lại quyền truy cập của Hasaki vào dữ liệu cá nhân của bạn thông qua trang cài đặt an ninh của Google tại địa chỉ https://security.google.com/settings/security/permissions.

13.2 Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

13.2.1 Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi qua email thongtin@quangcaogiaodich.vn

13.2.2 Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.

13.2.3 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

XIV. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

14.1 Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: thongtin@quangcaogiaodich.vn

Thiết kế website bởi Brand Design

Công nghệ mới bởiVZ99S666

Sân chơi mầm non TMA